VestLiv

FAQ

Hvorfor det tidligere Ringkjøbing Amt og hvorfor netop disse to årgange?
Fordi Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest, ligger i det tidligere Ringkjøbing Amt og på daværende tidspunkt i 2004 servicerede borgere i hele amtet i forhold til problemstillinger vedrørende arbejde og helbred, var det naturligt at undersøgelsen VestLiv også var forankret i vores lokalområde. At det netop blev årgang 1989 og 1983 hænger sammen med, at det på det tidspunkt var de to årgange som var hhv. 15 og 20 år gamle. Disse to aldersgrupper er særligt interessante, fordi man ikke ved så meget om helbred blandt disse grupper.

Hvordan har I valgt de spørgsmål ud der bliver stillet?
Spørgsmålene er valgt ud fra en grundig gennemgang af den eksisterende forskning på området så vi sikres os at de resultater der kommer ud af VestLiv er sammenlignelige med lignende undersøgelser af unge i f.eks. Norge, Sverige, Storbritannien og USA. Derudover forsøger vi hele tiden at tilpasse spørgsmålene så de, der er mest relevante for de faser vi som mennesker gennemlever er dækket ind. Det betyder f.eks. at der i det første spørgeskema var rigtig mange spørgsmål om forholdet til forældre og skole, mens det næsten ikke er tilfældet i det spørgeskema der blev udsendt i 2017. Her er der til gengæld mere fokus på arbejdsmiljø og familieliv.

Hvem deltager?
Alle unge der i 2004 var bosiddende i Ringkjøbing Amt og som var født i 1989 blev inviteret til at deltage i den fjerde spørgeskemarunde i 2017. I foråret 2011 blev alle unge født i 1983 som ligeledes boede i Ringkjøbing Amt i 2004 inviteret til at deltage i anden runde for denne del af kohorten.

Hvordan behandles mine svar og hvem får dem at se?
Det er der i princippet ikke nogen, der gør. Svarene bliver behandlet fortroligt og det betyder blandt andet, at der til dine besvarelser kun er knyttet et løbenummer og en kode som det program der styrer internetbesvarelserne har genereret. I et aflåst rum på hospitalet bliver disse oplysninger opbevaret efter de foreskrifter som Datatilsynet har udstukket. Når besvarelserne sendes til Danmarks Statistik til videre analyse bliver de koblet sammen med dit cpr-nummer, men det bliver efterfølgende krypteret så det ikke er muligt at identificere nogen. Når svarene efterfølgende analyseres sker det på en sådan måde at svarene kun bliver afrapporteret gruppevis så man f.eks. kan se hvad hhv. kvinder og mænd beretter om deres arbejdsmiljø. Man vil aldrig ud af analyserne kunne se hvad en enkelt person har svaret.

Hvem får noget at vide om, hvad jeg svarer?
Der er ingen udover forskerne som kan se hvad hver enkelt person har svaret - og selv for forskerne er det ikke muligt at identificere hvem det er, fordi besvarelserne analyseres i filer, hvor det kun er løbenummeret som optræder. Det sikrer din anonymitet.

Hvem har betalt for undersøgelsen?
VestLiv har gennem årene fået støtte fra både private og offentlige fonde. De største enkeltstående bidragsydere er Egmont Fonden, Arbejdsmiljøforskningsfonden, Karen Elise Jensens Fond og Rockwool Fonden. Derudover har projektet modtaget penge fra Augustinus Fonden og Helsefonden - og der er tildelt støtte fra Aarhus Universitet, Ringkjøbing Amt og Region Midtjylland. Den fjerde runde af spørgeskemaer finansieres med en bevilling fra Herning Kommune.

Hvor længe varer projektet?
Da formålet med projektet er at afdække årsager til social ulighed i helbred er det planen, at projektet skal fortsætte til alle deltagerne engang er borte. Det lyder makabert, men én af de største uligheder man kan observere i danskernes helbred handler netop om, hvor længe de lever, og derfor er det interessant at få belyst, hvilke faktorer der gennem livet er med til at forkorte visse gruppers middellevetid. I første omgang fokuserer projektet dog på livskvalitet og andre aspekter af trivsel og helbred. Hvis intentionerne om at følge deltagerne til de er borte skal realiseres betyder det, at der løbende skal findes ny finansiering. Det er planen at undersøgelsen skal gentages med 5 års mellemrum.

Skal deltagerne være med?
Nej, det er frivilligt at være med! Men vi håber meget at alle deltagere har tid og lyst til at besvare spørgsmålene. Projektet forsøger at afdække nogle spørgsmål, som i princippet er relevante for samtlige danskere både fordi helbred er så centralt et aspekt af alle menneskers liv, men også fordi der er flere og flere undersøgelser der peger på at netop social ulighed i helbred er med til at gøre samfundet mindre attraktivt at leve i - også for dem der selv har et godt helbred. Man har som deltager altid ret til at trække sit samtykke til at deltage tilbage - også selvom man allerede har svaret.

 
This page load time was 1.304 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk